Geotermia

Ako funguje tepelné geotermické čerpadlo

  1. Glykol je tepelným čerpadlom preháňaný v záchytnom systéme, ktorý sa skladá zo série podzemných potrubí, o teplote vyššej ako je teplota pôdy. Tento teplotný rozdiel spôsobuje výmenu energie medzi pôdou a glykolom, vo forme teploty.
  2. Vo výparníku tepelného čerpadla, glykol odovzdáva zachytenú energiu z pôdy do chladiacej kvapaliny, ktorá cirkuluje v chladiacom obehu, čím sa zvýši jej teplota až do bodu varu.
  3. Chladiaca kvapalina, teraz vo forme pary, je nasávaná kompresorom, u ktorého dôjde k výraznému zvýšeniu tlaku a zároveň aj teploty.
  4.  Ďalej toto médiu s vysokými hodnotami tlaku a teploty prejde ku kondenzátoru, kde dôjde k jej ochladeniu a kondenzácií, odovzdá teplotu emisnému systému, ktorý sa tým zohreje.
  5. Teplá voda je rozvádzaná tepelnými rozvodmi / podlahové kúrenie, atď/, čím dochádza k zohrievaniu miestnosti.
  6. Nakoniec, kondenzovaná chladiaca kvapalina vchádza do expanzného ventilu, čím sa zníži tlak a teplota a vráti sa do pôvodného stavu, pripravená začať nový cyklus.